Melding overlijden: 0800 5080

Belangrijke informatie


Volledige keuzevrijheid bij vormgeving van de uitvaart
De nabestaanden kunnen in alle vrijheid de uitvaart vormgeven mede volgens de wensen van de overledene. En zij zijn daardoor dan ook niet gehouden aan vastgestelde locaties en of tijden. 

PC Uitvaart Begeleiding
PC Uitvaart Begeleiding is aangewezen als uitvoerder van de uitvaart van de deposant. De opdrachtgever van de uitvaart ontvangt van PC Uitvaart Begeleiding een korting van 5% op haar dienstverlening. PC Uitvaart Begeleiding levert haar dienstverlening in Noordwest-Nederland.

Focus op Noordwest-Nederland
In de regio Noordwest-Nederland hebben wij nauwe contacten, kennen wij alle locaties en zijn wij op de hoogte van (regionale) gebruiken. Hier kunnen wij dan ook optimaal inspelen op al uw wensen. Daarbuiten kunnen wij onze hoogstaande kwaliteit niet garanderen. Om die reden is PC Uitvaart Begeleiding enkel mogelijk in Noordwest-Nederland. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met onze medewerkers Klanteninformatie via 0800 5080 (gratis).

Kosten van de uitvaart
De depositorekeninghouder wordt jaarlijks geïnformeerd over de kosten van dienstverlening van PC Uitvaart Begeleiding. Daaraan kunnen de deposanten hun wensen toetsen en zo nodig extra bedragen storten. 
De actuele kosten van een uitvaart naar uw persoonlijke wensen bij PC Uitvaart Begeleiding kunt u ook berekenen met onze uitvaartkostenmeter 'Wat kost een uitvaart'.
Bijstorten op de depositorekening kan en mag op elk moment. Het maximaal in te leggen bedrag op een depositorekening is € 10.000.
Na overlijden van de deposant wordt maximaal het bedrag van de kosten van de uitvaart uitgekeerd. Mochten de kosten van de uitvaart hoger zijn, dan dient de opdrachtgever van de uitvaart dit bedrag aan PC Uitvaart Begeleiding te voldoen.

Rentevergoeding
Aan het begin van elk jaar ontvangt de depositorekening schriftelijk een indicatie van de rentevergoeding voor het komende jaar. De definitieve rente wordt aan het einde van het jaar vastgesteld door de Raad van Toezicht en op de depositorekening bijgeschreven. De hoogte van de rente is afhankelijk van de marktomstandigheden in het betreffende jaar. Bij de Top depositorekening is de rente altijd minimaal 2%. Rente-indicatie voor 2017 is 2,5%.

Restantbedrag na betaling uitvaartkosten
Een restantbedrag tot € 250 na betaling van de uitvaartkosten op een depositorekening wordt uitbetaald aan de erfgenamen van de deposant. Een restantbedrag hoger dan € 250 na betaling van de uitvaartkosten wordt op een nieuwe of lopende depositorekening gestort.

Keuze voor een andere uitvaartonderneming 
Indien de opdracht voor het uitvoeren van de uitvaart van de Deposant aan een onderneming niet-zijnde PC Uitvaart Begeleiding wordt gegeven, zal een bedrag van 10% van het Saldo met een maximum van € 250,- op het Saldo in mindering worden gebracht. Het bestuur kan dit bedrag naar aanleiding van algemene prijsontwikkelingen aanpassen.

Depositorekening
De stortingen ten behoeve van de kosten voor de uitvaart worden geadministreerd op een persoonlijke depositorekening. De rekening wordt geopend door een depositorekeninghouder ten behoeve van zichzelf of andere persoon. De persoon voor wiens uitvaart de rekening is geopend wordt de deposant genoemd. Per depositorekening kan slechts één deposant worden aangewezen.

Fiscaal
Voor de inleg op de depositorekening geldt geen vrijstelling in box 3 van de inkomstenbelasting.

Rechtsvorm
PC Uitvaart Deposito is een stichting zonder winstoogmerk opgericht in 1952.  De stichting kent een Bestuur en een Raad van Toezicht. PC Uitvaart Deposito is een zogenaamd bestemmingsfonds met een specifiek bestedingsdoel en staat daarom niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank. PC Uitvaart Deposito valt niet onder het depositogarantiestelsel.

Beleggingsbeleid
Om het vergoeden van rente over de inleg op depositorekeningen mogelijk te maken, worden ontvangen gelden door PC Uitvaart Deposito belegd. Bij de samenstelling van de beleggingsmix zijn risicospreiding en de verwachte looptijd van de depositorekeningen leidend. Het beleggingsbeleid is vastgelegd in een statuut dat wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht van PC Uitvaart Deposito.

Deze website maakt gebruik van cookies. Niet meer weergeven.